Skip to content

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://gemengdkoorgieten.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Gemengd Koor Gieten hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Gemengd Koor Gieten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regel- geving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gemengd Koor Gieten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jou na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van koorleden worden door Gemengd Koor Gieten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gemengd Koor Gieten de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Privé-/Mobiel-Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IBAN-nummer
 • Stemsoort

Jouw persoonsgegevens worden door Gemengd Koor Gieten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van de koorleden worden door Gemengd Koor Gieten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het fotograferen van het koor en van individuele leden voor plaatsing op de koorwebsite.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De schriftelijke toestemming van de betrokkene

Jouw persoonsgegevens worden door Gemengd Koor Gieten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de afgesproken periode op basis van de schriftelijk gegeven toestemming of tot intrekking van die toestemming.

Persoonsgegevens van koorleden worden door Gemengd Koor Gieten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het fotograferen van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de koorwebsite, dan wel voor andere publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van de koorvereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang
  Motivering: voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek.
  Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s te verkrijgen. Daarom is besloten een “smoelenboek” aan te leggen, met foto’s die door de leden zelf zijn aangeleverd. In geval van groepsfoto’s, weegt het collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het individuele privacybelang van een koorlid. Een individueel koorlid heeft altijd recht op het maken van bezwaar.

Jouw persoonsgegevens worden door Gemengd Koor Gieten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Gemengd Koor Gieten van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze bestuursleden. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons bestuur op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Indien je naar aanleiding van ons Privacy-beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Gemengd Koor Gieten
p/a Secretaris Fred Auwema
Hoofdstraat 42
9528 PE Buinen
gkgieten@gmail.com
06-54215761

Primary Sidebar

Secondary Sidebar